Upute za montažu električnog pastira

Montaža i spajanje električnog pastira

Uređaj montirajte na zid u suhoj prostoriji pomoću 2 vijka za montažu. Električni pastiri SRA230 priključuju se na električnu mrežu 230V preko integriranog kabela i standardne utičnice, a pastiri SRD12 na istosmjerni izvor struje od 12V, pomoću integriranih klema. Crvena klema spaja se preko izolirane žice na električnu ogradu, a crna na uzemljenje. Za vrijeme rada treperi signalna žaruljica u ritmu impulsa.

Uređaj montirajte na zid u suhoj prostoriji pomoću 2 vijka za montažu. Električni pastiri SRA230 priključuju se na električnu mrežu 230V preko integriranog kabela i standardne utičnice, a pastiri SRD12 na istosmjerni izvor struje od 12V, pomoću integriranih klema. Crvena klema spaja se preko izolirane žice na električnu ogradu, a crna na uzemljenje. Za vrijeme rada treperi signalna žaruljica u ritmu impulsa.

Električna ograda

Nema strogo definiranih pravila za postavljanje električne ograde. Izvedba ovisi o mnogo faktora od kojih su najbitniji: vrsta životinja i njihov temperament, namjena (zaštita od izlaza prema van, zaštita od ulaza predatora itd.), željena trajnost, željena pouzdanost, prihvatljiva cijena… Na našem području najčešće se električnom ogradom ograđuju pašnjaci do nekoliko hektara na kojima pasu goveda, koze, ovce i konji. Životinje su tijekom dana na pašnjacima, a noću su smještene u staje ili sličan ograđeni prostor. Pašnjaci su pregonski; na jednoj parceli je ispaša, dok se na drugoj trava obnavlja.

Važno:

Vodiči ne smiju dodirivati ništa osim izolatora. Travu i raslinje koji rastu ispod ograde potrebno je uredno kositi da ne dodiruju donji vodič. Isto tako treba paziti da ograda ne dodiruje grančice obližnjeg drveća. Ukoliko postoji bilo kakav dodir, ograda će na tome mjestu probijati i iskriti. U najgorem slučaju ograda neće funkcionirati, a ako ju dodiruje suha trava postoji opasnost od požara.

Izolatori

Na tržištu postoji niz vrsta izolatora koji su prilagođeni tipu vodiča (žica, traka, uže) i namjeni (drveni ili betonski szup, produženi izolatori za montažu na klasičnu ogradu, integrirani izolatori na plastični stupić itd.). Izolatori se biraju nakon definiranja ograde. Bitno je da su kvalitetni i dobro pričvršćeni na stupove.

Uzemljenje

Uzemljenje je vrlo bitan dio električne ograde jer se preko njega zatvara strujni krug. Preporuča se ukopavanje klasične pocinčane trake ili metalne šipke od nehrđajućeg materijala duljine 10 metara na dubinu 80 centimetara. Ukoliko je tlo tijekom godine uvijek dovoljno vlažno moguća je i manja duljina, no ne ispod 5 metara. Za vrijeme sušnog razdoblja potrebno je naliti vode oko uzemljenja. 

Isto tako dobra, a jedostavnija izvedba je zabijanje 3 – 5 čeličnih šipki duljine po 2 metra na razmaku 2 metra i spajanje šipki pomoću bakrenog užeta na dubini 20 do 30 centimetara.

Ukoliko je tlo u nekom dijelu godine izrazito suho, kamenito, pjeskovito potrebna je specijalna izvedba uzemljenja ili drugi tip električne ograde. Naime, električnu ogradu moguće je izvesti i bez uzemljenja tako da se udvoje vodiči. Životinja tada doživi udar kad istovremeno dodirne 2 vodiča. U ovome slučaju i u slučaju specijalnog uzemljenja potrebna je konzultacija s proizvođačem električnog pastira.

VAŽNE NAPOMENE

Životinje, koje se prvi puta susreću s električnom ogradom, treba na nju naučiti i to tako da se svaka životinja najmanje 2 puta dovede do vodiča i dotakne njuškom. Ovime se sprječava početno trganje ograde i zapetljavanje životinja u žice zbog panike.

Vodiči na električnoj ogradi moraju životinjama biti dovoljno vidljivi. Ovo posebno vrijedi za konje.

Ako se električna ograda proteže duž staze ili puta, potrebno ju je vidljivo obilježiti i postaviti znakove upozorenja kako ju ne bi dirali prolaznici.

Uzemljenje mora biti posebno izrađeno za namjenu električne ograde. Ne smije se koristiti postojeće uzemljenje od električne mreže stambenog ili gospodarskog objekta. Uzemljene treba biti udaljeno najmanje 50 metara od bilo kojeg uzemljenja druge namjene, postojećih telefonskih linija, električne mreže, dalekovoda, ukopanih metalnih plinskih i vodovodnih cijevi.

Za vrijeme grmljavine treba priključke na električnom pastiru fizički skinuti i odmaknuti od uređaja. Nije dovoljno isključiti uređaj na prekidaču!!!

Električnu ogradu treba redoviti nadzirati. Trava, korov i grančice ne smiju dodirivati vodiče.

Crveni priključak uvijek se spaja na električnu ogradu, a crni na uzemljenje. Nikako obrnuto! Vodič od električnog pastira do ograde treba biti od izolirane bakrene žice. Ukoliko vodič nije izoliran postoji opasnost od iskrenja i požara.